Detské ihriská

Detské ihriská

Kontroly, evidencia, digitálny pasport

Prevádzkovateľ detského ihriska vykonáva každoročne kontrolu bezpečnosti zariadení detského ihriska prostredníctvom oprávnených a zaškolených osôb na výkon kontroly (normy STN EN 1176/7).

Tablano aplikácia a Desk pokrývajú celý proces pasportizácie a kontroly detských ihrísk, ale aj ich plánovanie a prehľadnú správu.

Poslúži tak prevádzkovateľom ako aj oprávneným osobám, alebo aj ich vzájomnej spolupráci.

Kompletná evidencia už pri prvej kontrole

Tablano umožňuje veľmi jednoduchým spôsobom priamo na mieste zbierať všetky informácie o detskom ihrisku (lokalita, umiestnenie, rozmery, oplotenie, vstupy, ai.). Už evidované ihriská umožňuje skontrolovať alebo doplniť do evidencie chýbajúce zariadenia (preliezačky, kladiny, lanové dráhy, šmykľavky, ai.) a  informácie o nich: počet, sériové čísla, výrobca, materiál apod. Aktuálny stav je dokumentovaný fotografiami a pripojenými certifikátmi.

Pracovník tak už pri prvej kontrole zároveň vytvára kompletný digitálny pasport celého ihriska.

Kontroly a obhliadky

Zákonná norma stanovuje okrem hlavnej výročnej kontroly aj tzv. vizuálne/bežné a prevádzkové. Pre každú z nich je určená iná frekvencia, postup a rozsah.

Tablano Vám pomôže nestratiť prehľad, pripomenie kedy je čas na starostlivosť a údržbu, a zobrazí podľa toho aj objekty na mape, odlíšené zodpovedajúcimi farebnými symbolmi.

Automatický pasport

Priamo v teréne pri obhliadke je vytvorený zoznam zariadení a stav kontroly. Takto zozbierané informácie sú automaticky generované do pripravených prehľadov – pasportov.

Súčasťou každej evidencie môýe byť rôzne pripojené dokumenty ako certifikáty aleo fotografie.

Plánujte s prehľadom

Pár klikmi v Desku (web) vytvoríte a zadáte kontrolu zaškolenej osobe a vyberiete termín pre kontrolu. Táto osoba pri obhliadke na mieste v aplikácii zdokumentuje aktuálny stav, vyhotoví fotografie jednotlivých častí a nakoniec pripojí správu o kontrole. Informácia o ukončenej kontrole a jej stave sa automaticky zobrazí v zozname alebo na mape.

Namiesto mailov, papierov, tabuliek a telefonátov je celý priebeh kontroly zjednotený v jednom ucelenom procese.