Facility Management

Facility Management

Flexibilita sa stane Vašou výhodou

Facility Management je odvetvie mimoriadne náročné na prehľadnú evidenciu množstva rozdielnych činností v rozličných projektoch. Veľké korporátne informačné systémy majú svoje limity v prispôsobení evidencie jednotlivým projektom.

Tablano pokrýva práve túto oblasť, prehľadné a jednoduché šablóny prispôsobené presne na mieru Vášho projektu.

Šablóna presne pre Váš projekt

Všade tam, kde je potrebné zaznamenať nejakú činnosť v teréne alebo zbierať či editovať informácie o objektoch a zariadeniach, je tablano ideálny nástroj na prácu.

Napr. pri kontrolách, revíziách, opravách, odpočtoch, výmenách meračov, preberacích protokoloch, prenájme objektov a zariadení, potvrdení o vykonaných úlohách, atď.

Check list – achillova päta?

Každého trápi to isté – ako prispôsobiť zoznam kontrolných činností pre odlišné projekty a objekty tak, aby sa aktualizoval automaticky? Navyše s prihliadaním na rozličnú periodicitu?

Tablano reálne mení šablónu priamo v rukách pracovníka podľa projektu, objektu a vybranej periodicity. Pracovník len sleduje generovaný zoznam kontrol a jedným klikom označí vykonané kontroly.

Zápis o činnostiach na klik

Priamo v teréne po obhliadke je vytvorený záznam o skontrolovaných zariadeniach alebo vykonaných činnostiach. Takto zozbierané informácie sú automaticky generované do pripravených prehľadov – pasportov v PDF.

Plánujte s prehľadom

Pár klikmi v Desku (web) vytvoríte a zadáte kontrolu pracovníkovi a vyberiete termín pre kontrolu. Pracovník pri obhliadke na mieste v aplikácii zdokumentuje aktuálny stav, vyhotoví fotografie dokumentujúce stav a nakoniec vygeneruje správu o kontrole. Informácia o ukončenej kontrole a jej stave sa automaticky zobrazí v zozname alebo na mape.

Namiesto mailov, papierov, tabuliek a telefonátov je celý priebeh kontroly zjednotený v jednom ucelenom procese.