Blog

tablano Desk – rozhranie pre odpočty meračov z externých zdrojov

Realizujete odpočty plynomerov, vodomerov manuálne alebo diaľkovo? Tablano umožňuje integráciu vlastných a externých informácií, napr. stavov meračov plynu do jedného systému a dokáže všetky takto poskytnuté informácie zobraziť v reálnom čase. Pre pripojenie stačí do systému zadať identifikátor a heslo pridelené SPP a čísla meračov. … Read More

Rozhovor: KN SMART SERVIS – smetiarske „smart“ riešenie v Komárne

V Komárne na juhu Slovenska sa spoločnosť KN SMART SERVIS, a.s. stará okrem iného aj o zber komunálneho odpadu. Významná modernizácia procesov nastala v máji 2023 nasadením aplikácie tablano v evidencii zberných nádob a odpadkových košov. Prinášame Vám rozhovor s pracovníkmi, ktorí si na vlastnej koži vyskúšali zavedenie „smart“ riešenia do každodennej smetiarskej práce: Lajosom Szalaiom a Daliborom Polozsányim.

Read More

Odčítanie rádiových meračov pomocou aplikácie tablano – „drive by“

„Drive by“ je rýchle bezdrôtové odčítanie merača „počas jazdy“. Aplikácia tablano prijíma dáta rádiovo, zatiaľ čo zamestnanec jazdí vo vozidle v oblasti meračov, ktoré sa majú odčítať. … Read More

Dáta nevyhadzujeme, zbierame! Aj o smetných nádobách.

Snáď každý chlapec raz chcel byť smetiarom, aj ja. Dnes by som dostal do ruky tablet a so smetím zbieral aj informácie. Najnovšie sme tablano obohatili o šablóny na evidenciu smetných nádob – kontajnerov. Analogicky, zbierame všetky informácie, triedime ich, popisujeme a analyzujeme. V jednom spoločnom riešení, či už v teréne alebo v kancelárii.
Read More

Stromy na výrub a náhradná výsadba

Tablano predstavuje novinku – evidenciu stromov na výrub a náhradnú výsadbu. Strom jednoducho označíte v aplikácii na tablete priamo v teréne. … Read More

Referencia: Evidencia bezpečnostných a funkčných kontrol vo vodárenskej spoločnosti Sulinger Land

Vodárenská spoločnosť Sulinger Land zásobuje obyvateľov a firmy pitnou vodou už viac ako 50 rokov. Oblasť zásobovania zahŕňa Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg a mesto Sulingen, spolu 32 000 domácností, 4 čistiarne odpadových vôd a 800-kilometrová potrubná sieť. Pre zabezpečenie bezproblémového zásobovania … Read More

Digitálna správa vodných tokov – časovo nenáročná a efektívna

Všetky nemecké obce sú zo zákona povinné kontrolovať a udržiavať vodné toky vrátane ich brehov a vodného prostredia najmenej každých 5 rokov. Vodná inšpekcia slúži na kontrolu dodržiavania vodohospodárksych požiadaviek, najmä s ohľadom na protipovodňovú ochranu a ekologické funkcie vodných … Read More

Vyvraciame mýty a obavy  – výmena meračov s tablanom

Zmien sa podvedome vždy obávame a tak trochu ich aj odďaľujeme. Avšak s tablanom a našim tímom môže proces zmien príjemne prekvapiť. Pri výmene meračov energií totiž niekedy dozreje čas nielen na výmenu meračov ale aj na zmenu spôsobu akým evidujete výmenu meračov. … Read More

Automatické dokumenty pre Vašich zákazníkov

Podľa zákona sa vodomery musia vymeniť každých päť rokov, plynomery majú oveľa dlhšiu dobu a merače tepla sa v domácnostiach menia postupne. Kontroly niektorých iných objektov je potrebné vykonať raz ročne a je k tomu potrebná spolupráca zo strany zákazníka. … Read More

Samoodpočet energií – online v tablano Desk

Elektromery, plynomery či vodomery je potrebné odčítať aspoň raz ročne. Z dôvodov efektívnosti a zdravia (napr. počas COVIDu) je výhodné, ak spotrebitelia môžu posielať údaje z meračov online, kedykoľvek je to možné. Tento spôsob prenosu údajov z meračov nielen šetrí … Read More