Vodárenská spoločnosť Sulinger Land zásobuje obyvateľov a firmy pitnou vodou už viac ako 50 rokov. Oblasť zásobovania zahŕňa Kirchdorf, Schwaförden, Siedenburg a mesto Sulingen, spolu 32 000 domácností, 4 čistiarne odpadových vôd a 800-kilometrová potrubná sieť. Pre zabezpečenie bezproblémového zásobovania týchto domácností pitnou vodou, musí vodárenská spoločnosť Sulinger Land vykonávať pravidelné bezpečnostné a funkčné kontroly hydrantov a šupátok, odvzdušňovačov, odvetrávacích ventilov a všetkých ostatných armatúr. Tím pod vedením výrobného inžiniera Ralfa Lessiga tieto kontroly digitálne dokumentuje pomocou aplikácie tablano od novembra 2022.

Dokumentačný nástroj na mieru

Pred zavedením riešenia tablano, tím aj v teréne pracoval s notebookom, vlastným softvérom a dodatočne nainštalovaným GIS softvérom. „Takáto práca bola pre vodárenských technikov ťažkopádna a čokoľvek iné, len nie praktická,“ spomína Lessig. „Hľadali sme softvér, ktorý pokrýva naše pracovné procesy a podporuje nás v každodennej práci. Našli sme ich v aplikácii tablano!“ Spoločnosť používa aplikáciu tablano v oblasti zásobovania vodou od novembra 2022 a neustále optimalizuje procesy.

Výhody oproti predchádzajúcemu spôsobu práce sú zrejmé: tablano ponúka dokumentačný nástroj prispôsobený prevádzke, aby zodpovedal rôznorodým úlohám údržby a opráv v zásobovaní pitnou vodou.

Digitálne formuláre a hotové kontrolné zoznamy urýchľujú procesy. Integrácia grafických líniových údajov a katastrálnych máp, ako aj georeferenčných systémov a zariadení zjednodušuje plánovanie a implementáciu úloh pre údržbu. „Našich kolegov okamžite zaujala užívateľská prívetivosť. Jednoduchá a intuitívna použiteľnosť aplikácie je ideálna pre naše procesy v teréne. Hotové výberové zoznamy s uloženými funkciami sú tiež dokonale prispôsobené našim potrebám,“ vysvetľuje Ralf Lessig.

"Našich kolegov okamžite zaujala užívateľská prívetivosť. Jednoduché a intuitívne použivanie je pre naše procesy ideálne."
Ralf Lessig
inžinier v zásobovaní vodou Sulinger Land

Dokumentačný nástroj na mieru

Pred zavedením riešenia tablano, tím aj v teréne pracoval s notebookom, vlastným softvérom a dodatočne nainštalovaným GIS softvérom. „Takáto práca bola pre vodárenských technikov ťažkopádna a čokoľvek iné, len nie praktická,“ spomína Lessig. „Hľadali sme softvér, ktorý pokrýva naše pracovné procesy a podporuje nás v každodennej práci. Našli sme ich v aplikácii tablano!“ Spoločnosť používa aplikáciu tablano v oblasti zásobovania vodou od novembra 2022 a neustále optimalizuje procesy.

Výhody oproti predchádzajúcemu spôsobu práce sú zrejmé: tablano ponúka dokumentačný nástroj prispôsobený prevádzke, aby zodpovedal rôznorodým úlohám údržby a opráv v zásobovaní pitnou vodou.

Digitálne formuláre a hotové kontrolné zoznamy urýchľujú procesy. Integrácia grafických líniových údajov a katastrálnych máp, ako aj georeferenčných systémov a zariadení zjednodušuje plánovanie a implementáciu úloh pre údržbu. „Našich kolegov okamžite zaujala užívateľská prívetivosť. Jednoduchá a intuitívna použiteľnosť aplikácie je ideálna pre naše procesy v teréne. Hotové výberové zoznamy s uloženými funkciami sú tiež dokonale prispôsobené našim potrebám,“ vysvetľuje Ralf Lessig.

Ralf Lessig

Digitálne skúšky a správa incidentov

Okrem pravidelných kontrol armatúr a systémov pitnej vody (ako sú hydranty, šupátka, odvzdušňovače a odvetrávacue ventily) sú digitálne evidované aj poruchy. Všetka evidencia v tablane je realizovaná na základe vlastných interných predpisov. Komplexné pracovné procesy si však vyžadujú aj flexibilné riešenia: s tablanom profituje spoločnosť Sulinger Land zo softvérového riešenia, ktoré bolo zosúladené s každodennou prácou. „Najprv sme museli skontrolovať, ako softvér zapadá do našich pracovných postupov. Tablano tím sa potom okamžite chopil požiadaviek našich zákazníkov a promptne ich realizoval.“ informuje Ralf Lessig

„Prenos údajov fungoval úžasne. To nám dalo príležitosť skontrolovať a vyčistiť naše údaje.“

Prenos dát je jednoduchý

Dôležitým medzníkom pri inicializácii projektu bol prenos požadovaných údajov z existujúceho geografického informačného systému (GiS) dodávateľa vody do tablana. „Prenos dát fungoval úžasne,“ hovorí Ralf Lessig šťastne. Údaje GiS boli analyzované špecialistami a nezrovnalosti boli okamžite odstránené. Aktualizovaný súbor údajov bol potom importovaný späť do GiS. „Dalo nám to šancu skontrolovať a vyčistiť naše údaje, podobne ako pri upratovaní domu. Z tohto porovnávania údajov budeme ťažiť aj v budúcnosti. Pravidelná výmena údajov, ktorá výrazne zlepšuje kvalitu našich údajov!“ hovorí Ralf Lessig s radosťou.

Procesy prediktívnej údržby

V budúcnosti plánuje Ralf Lessig využívať kompletnú dokumentáciu a zber digitálnych dát s tablanom pre svoje vlastné hodnotenia, proces prediktívnej údržby a rôzne monitorovacie úlohy. Pomocou analýz na pozadí možno odvodiť jasné odporúčania pre opatrenia, napríklad staršie portubné potrubné systémy si vyžadujú kratšie kontrolné intervaly. Pravidelná analýza údajov hrá dôležitú úlohu v modernej údržbe a je potrebné pre predvídateľné opatrenia, ešte skôr než dôjde k poruchám.

"Chcem spojiť digitálnu, pokrokovú a ekologickú prácu - základ bol položený s tablanom."

Vízia

Očakávania dodávateľa vody Sulinger Land sa pri používaní tablana viac ako naplnili. V dlhodobom horizonte budú postupne digitalizované ďalšie oblasti použitia v zmysle „všetko z jedného zdroja“. „Rád by som spojil digitálnu, perspektívnu a ekologickú prácu – s tablanom sme položili kvalitný základný kameň,“ hovorí Ralf Lessig s optimistickým pohľadom do budúcnosti.

Comments are closed.