GDPR

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „OÚ“).

V zmysle nariadenia GDPR („General Data Protection Regulation”) nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, platné a účinné od 25.05.2018 a 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov ďalej v texte len ako („Zákon a Nariadenie”) a (ďalej aj len ako „Podmienky“)

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky  je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní  Vašich osobných údajov.

Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť:
GIS SERVICES, s.r.o., Slnečná 133/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 9030/S, zastúpená konateľom Ing. Martin Herich (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ nemá poverenú zodpovednú osobu vo vzťahu k osobným údajom. V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

e – mail:                      gdpr@tablano.sk

tel. číslo.:                    +421 45 5332790

sídlo:                           GIS SERVICES, s.r.o., Slnečná 133/1, 960 01 Zvolen,

Spoločnosť pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu spoločnosti.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre túto webovú stránku  (ďalej ako „naša webová stránka“)  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a spoločnosť GIS SERVICES, s.r.o. nie je zodpovedná za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov. Prosím, berte na vedomie, že internetové stránky tretích osôb majú svoje vlastné pravidlá ochrany súkromia, ktoré by ste si v záujme ochrany svojho súkromia mali dôkladne prečítať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov tretím osobám.

1.  BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

1.1 Zabezpečenie osobných údajov. 

Spoločnosť GIS SERVICES, s.r.o. dodržiava prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k týmto osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom ako aj k ich inému neoprávnenému spracovaniu či zneužitiu. Spoločnosť vyžaduje dodržiavanie rovnako prísnych opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovávania osobných údajov aj od všetkých sprostredkovateľov, ktorých využíva a to na základe uzatvorených zmlúv o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia.

Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

1.2  Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich  uchovanie v tajnosti.

1.3 Definícia pojmov:

 • Dotknutá osoba. Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
 • Súhlas dotknutej osoby. Akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 • Osobné údaje. Údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 • Spracúvanie osobných údajov. Spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
 • Porušenie ochrany osobných údajov. Porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytovaniu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo k neoprávnenému prístupu k nim.
 • Prevádzkovateľ. Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.
 • Sprostredkovateľ. Každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
 • Príjemca  – je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou: za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.
 • Treťou stranou – je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

2.  ZBER A SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Vami poskytnuté osobné údaje

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov.

2.2 Dotknutými osobami sú:

Návštevníci webovej stránky, budúci klienti (odberatelia, producenti), klienti (odberatelia, producenti), zamestnanci našich dodávateľov a odberateľov.

2.2 Účel  spracúvania OÚ, právny základ, kategória osobných údajov a lehota na vymazanie

Žiadosti o prijatie do zamestnania uchádzačov MIMO výberového konania

Kategória osobných údajov:

– údaje zo životopisu

Účel spracúvania:

žiadosti o prijatie do zamestnania uchádzačov MIMO výberového konania

Právny základ:

– V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. a)  Nariadenia -súhlas dotknutej osoby

Lehota na vymazanie:

– 1 mesiac od zaslania životopisu

Uchádzači o zamestnanie

Kategória osobných údajov:

– údaje zo životopisu

Účel spracúvania:

výber zamestnancov (na konkrétnu pozíciu)

Právny základ:

– V zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. b)  Nariadenia – predzmluvný vzťah

Lehota na vymazanie:

– 3 mesiace od ukončenia výberového konania

Vybavovanie žiadostí fyzických osôb

Kategória osobných údajov:

– meno, priezvisko, titul, email, tel. kontakt, podpis,  adresa (údaje uvedené v žiadosti)

Účel spracúvania:

– účelom spracúvania osobných údajov je vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb  pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Právny základ:

– v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť

Lehota na vymazanie:

– 5 rokov od vybavenia žiadosti

Obchodná komunikácia

Kategória osobných údajov:

– meno, priezvisko, titul,  podpis,  pracovné, funkčné alebo služobné zaradenie, názov spoločnosti, kontaktné údaje (firemné)

Účel spracúvania:

– obchodná  komunikácia, vedenie databázy zástupcov,  respektíve zamestnancov dodávateľov a odberateľov alebo dodávateľov/odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Právny základ:

– V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

Aký oprávnený záujem?

Zabezpečenie plynulého plnenia zo zmluvy (dodávateľskej, odberateľskej).

Lehota na vymazanie:

– 1 rok od ukončenia zmluvného vzťahu

Účtovníctvo

Kategória osobných údajov:

– titul, meno, priezvisko, adresa a v prípade cudzinca (druh pobytu), číslo bankového účtu, údaje o platbách, telefónne číslo, e- mail, zákaznícke číslo, číslo odberného miesta, podpis

Účel spracúvania:

– vedenie účtovníctva je  štandardný ekonomický informačný systém, jadrom ktorého je účtovníctvo. Do predmetného IS zahŕňame aj spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie, vykonávanie auditov

Právny základ:

– v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – zákonná povinnosť

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,  zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

Lehota na vymazanie:

– 10 rokov

Sociálne siete

Kategória osobných údajov:

– meno, priezvisko, prezývka, profil, fotka

Účel spracúvania:

– účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie firemných profilov na sociálnych sieťach, za účelom lepšej komunikácie s klientom.

Právny základ:

– V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem

Aký oprávnený záujem?

Komunikácia s klientami prostredníctvom funpage, informovanie o novinkách….

Lehota na vymazanie:

– po dobu pokým nevymaže príspevok prevádzkovateľ, alebo komentujúca strana

Registratúra

Kategória osobných údajov:

– kontaktné údaje, predmet korešpondencie

Účel spracúvania:

– vedenie prijatej a odoslanej pošty  (vrátane elektronickej pošty) vedenie registratúry a zoznamom, štatistické a archívne účely

Právny základ:

– v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia oprávnený záujem  a  čl. 6 ods. 1 písm.  c)  zákonná povinnosť

Aký oprávnený záujem?

Evidencia prijatej a odoslanej pošty.

Lehota na vymazanie:

– podľa účelu spracúvania.

Zmluvy

Kategória osobných údajov:

– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, IBAN, zákaznícke číslo, číslo odberného miesta, adresa odberného miesta, podpis (údaje uvedené na Zmluve)

Účel spracúvania:

účelom spracúvania osobných údajov v rámci predmetnej agendy je príprava návrhov zmlúv (oferta), ich uzatváranie (akceptácia) a evidencia zmluvných vzťahov rôzneho druhu.

Právny základ:

– v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – zmluvná povinnosť

Lehota na vymazanie:

– 10 rokov

Kontaktný formulár

Kategória osobných údajov:

– meno, priezvisko, e-mail 

Účel spracúvania:

účelom spracúvania osobných údajov je kontaktovanie a následné poskytnutie informácie/informácií.

Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. a)

Lehota na vymazanie:

– po dobu trvania účelu max. 1 mesiac

Mimosúdne spory/vymáhanie pohľadávok

Kategória osobných údajov:

– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zákaznícke číslo, číslo odberného miesta, číslo vodomera, adresa odberného miesta,

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je vyriešenie sporu mimosúdnou cestou.

Právny základ:

Zákonná povinnosť, článok 6 ods. 1 písm. c) zákon č. 513/2991 Zb. Obchodný zákonník, oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia

Aký je oprávnený záujem ?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa, je vyriešenie sporu mimosúdnou cestou a následným plnením.

Lehota na vymazanie:

– 10 rokov po ukončení sporu alebo zániku zmluvného vzťahu

Súdne spory

Kategória osobných údajov:

– meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, zákaznícke číslo, číslo odberného miesta, číslo vodomera, adresa odberného miesta,

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je vyriešenie sporu súdnou cestou.

Právny základ:

Zákonná povinnosť, článok 6 ods. 1 písm. c) (zákon č. 513/2991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok), oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia

Aký je oprávnený záujem ?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa, je vyriešenie sporu súdnou cestou a následným plnením.

Lehota na vymazanie:

– 10 rokov po ukončení sporu alebo zániku zmluvného vzťahu

Noví klienti

Kategória osobných údajov:

– bežné osobné údaje, kontaktná osoba na webe (meno, priezvisko, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), pracovné zaradenie, spoločnosť)

Účel spracúvania:

Oslovenie nového/potencionálneho klienta prostredníctvom e-mailu s predstavením spoločnosti. Kontaktné informácie na klienta sú získané z verejne dostupných zdrojov

Právny základ:

Oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia

Aký je oprávnený záujem ?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je nájsť nových klientov za účelom poskytovania svojich služieb a podnikateľskej činnosti.

Lehota na vymazanie:

Iba po dobu oslovenia, ďalej sa osobné údaje nespracúvajú.

Marketing

Kategória osobných údajov:

– bežné osobné údaje (meno, priezvisko, kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo)),

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie e-mailov (o novinkách, vianočné pozdravy atď) už existujúcim klientom.

Právny základ:

Oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia

Aký je oprávnený záujem ?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovanie klienta o novinkách v spoločnosti o zmenách v produktoch atď..

Lehota na vymazanie:

4 roky od ukončenia zmluvného vzťahu

Marketing

Kategória osobných údajov:

– bežné osobné údaje – e-mail,

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie e-mailov (o novinkách, vianočné pozdravy atď.) NOVÝM  klientom.

Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby/článok 6 ods.1 písm. a) Nariadenia

Aký je oprávnený záujem ?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovanie klienta o novinkách v spoločnosti o zmenách v produktoch atď..

Lehota na vymazanie:

5 rokov od prihlásenia sa do newslettra

Web

Kategória osobných údajov:

– IP adresa, cookies, MAC adresu, typ a verziu operačného systému, typ a verziu webového prehliadača

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie funkčnosti a výkonu web stránky Prevádzkovateľa.

Právny základ:

oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia

Aký je oprávnený záujem?

Zabezpečenie funkčnosti a výkonu webu.

Lehota na vymazanie:

Do stanovenia účelu, viď bod 12.

Bezpečnosť

Kategória osobných údajov:

– IP adresa, cookies, MAC adresu, typ a verziu operačného systému, typ a verziu webového prehliadača

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov zaistenia bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti

Právny základ:

oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia

Aký je oprávnený záujem?

Zabrániť neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným sieťam, zabrániť poškodzovaniu počítačových a elektronických komunikačných systémov a ochrana údajov, nachádzajúcich sa v informačných systémoch prevádzkovateľa napr. verifikácie ľudského konania pri prevencii pred útokmi bot robotov – takzvane captcha kódy.

Lehota na vymazanie:

5 rokov nasledujúcich po skončení kalendárneho roku, v ktorom bol log zaznamenaný

Tablano

Kategória osobných údajov:

– IP adresa

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie funkčnosti a výkonu aplikácie.  

Právny základ:

oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia

Aký je oprávnený záujem?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa zabezpečenie funkčnosti aplikácie, ktorú využívajú klienti.

Lehota na vymazanie:

Po dobu trvania zmluvného vzťahu.

Tablano

Kategória osobných údajov:

– GPS lokátor

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je určenie polohy GPS na zakreslenie projektov do dokumentácie. GPS sa neukladá.  Aplikácia funguje aj bez GPS.

Právny základ:

oprávnený záujem/článok 6 ods.1 písm. f) Nariadenia

Aký je oprávnený záujem?

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je poskytnúť klientov čo najlepšie využívanie svojej aplikácie a to prostredníctvom GPS lokalizátora.

Lehota na vymazanie:

Neukladá sa.

Referencie

Kategória osobných údajov:

– bežné osobné údaje (titul, meno a priezvisko, fotka, pracovná pozícia, spoločnosť, obsah referencie)

Účel spracúvania:

Účelom spracúvania osobných údajov je zverejnenie referencie od našich zákazníkov na webovom sídle spoločnosti.

Právny základ:

Súhlas dotknutej osoby/článok 6 ods.1 písm. a) Nariadenia

Lehota na vymazanie:

Pod dobu trvania účelu.

3. SOCIÁLNE SIETE

Prevádzkovateľ je zodpovedný za zber dát a  čiastočne aj prevádzkovatelia platforiem sociálnych sietí. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 Nariadenia. Prevádzkovateľ prevádzkuje tieto funpage na týchto platformách:

✓ Facebook ✓ INSTAGRAM

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu OÚ dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky uvedených spoločností.

Používatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

– Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

– INSTAGRAM: https://help.instagram.com/519522125107875

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie vlastných profilov FUN PAGE na sociálnych sieťach a komunikácia s vami ako občanmi, interakcia k témam k obci ako i odpovedanie na príslušné otázky v komentároch napr. Facebook/Instagram.

Môžeme získavať anonymné štatistické údaje o Vašich návštevách prostredníctvom funkcie s názvom Facebook Insight, ktorú nám bezodplatne poskytuje spoločnosť Facebook za nezmeniteľných podmienok užívania. Tieto údaje sa zbierajú prostredníctvom skrytých súborov (ďalej len „súbory cookies (ID)“), pričom každý z týchto súborov obsahuje jedinečný kód užívateľa, ktorý je aktívny počas obdobia dvoch rokov, a spoločnosť Facebook ho ukladá na pevnom disku počítača alebo na inom zariadení návštevníkov fanúšikovskej stránky. Kód užívateľa, ktorý možno priradiť k údajom o pripojení užívateľov zaregistrovaných na Facebooku, sa zbiera a spracúva pri otvorení fanúšikovských stránok. Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) oprávnený záujem. Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich „FUN PAGE“ stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnych sietí. Osobné údaje následnej nespracúvame na iný účel. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať také komentáre a iné obsahy ako videá, obrázky atď., ak ide o porušenie platnej legislatívy (nenávistné komentáre, uštipačné komentáre, rasistické alebo inak porušujúce základné ľudské práva a slobody) to obsahy a právo zdieľať vaše príspevky v prípade, ak komunikujete prostredníctvom sociálnych sietí. Príspevky sa uchovávajú na našej stránke „timeline“ po neobmedzenú dobu alebo pokým ich vy nemažete ako komentujúci občania, alebo ak to nevymažeme my ako prevádzkovateľ.

Pluginy sociálnych sietí

Účelom je spracovanie štatistických údajov. Údaje sa nezbierajú pokiaľ dotknutá osoba na logá neklikne a tým nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá dotknutá osoba akceptuje komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím sa vytvorí odkaz. Každý prevádzkovateľ sociálnej siete (pluginu) si určuje dĺžku spracovania OU  svojich podmienkach.

4. TRETIE STRANY

Osobné údaje sú spracúvane našimi zamestnancami, ktorí boli náležite poučení ako majú s osobnými údajmi nakladať ako i podpísali dohodu o mlčanlivosti.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom. Zoznam partnerov, vieme poskytnúť dotknutej osobe na vyžiadanie. Ide napr. o kuriérske a poštovné spoločnosti; profesionálni poradcovia (napr. advokáti, exekútori, notári, súdy, prekladatelia); poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google); poskytovatelia technickej podpory, vývoja a správy IT systémov a aplikácii, spracovanie a uchovávanie dát (napr. Google Analytics); poskytovateľov hostingových služieb; prevádzkovatelia sociálnych sietí; externí spolupracovníci PREVÁDZKOVATEĽA.

Osobné údaje sa poskytujú v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov (napr. orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, OČTK atď.) alebo nariadení EÚ, ktoré sú priamo vykonateľné a uplatniteľné aj v Slovenskej republike alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich odbornej starostlivosti, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona.

5. MLADŠÍ AKO 16 ROKOV

Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

6. DOBA SPRACÚVANIA

Prevádzkovateľ spracúva OÚ len nevyhnutný čas a dodržiava pri tom zásady spracúvania OÚ. V prípade, ak nám bol udelený súhlas tak po dobu udelenia súhlasu, alebo odvolania súhlasu. V prípade, ak spracúvame OÚ na základe zákona napr. účtovné doklady, tie spracúvame po dobu 10 rokov. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva prevádzkovateľ po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Ďalšie spracovanie OÚ nad rámec uvedených lehôt vykonáva prevádzkovateľ iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú. Presná špecifikácia je uvedená čl. 2 pri každom jednotlivom účele spracúvania OÚ.

7. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa resp. obmedzujeme prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany a to vzhľadom na rozhodnutie súdneho dvora EÚ vo veci SCHREEMS II, zo dňa 16. júla 2020 bola zrušená platnosť systému ochrany súkromia tzv „ Privacy Shields“, na prenosy údajov sa používajú štandardné zmluvné doložky schválené komisiou. V našich podmienkach prichádza k prenosu údajov pri využívaní týchto služieb i) prevádzkovatelia sociálnej siete (Facebook), ii) poskytovanie štatistických analýz (Google Analytics). 

Tieto prenosy sa uskutočňujú iba na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou, a boli poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR:

Podmienky ochrany súkromia

Google                                    https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Facebook                                https://www.facebook.com/policy.php

Poskytnuté primerané záruky v zmysle článku 46 GDPR.

Google                                                https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Facebook                                https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp

8. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE

Prevádzkovateľ nevyužíva automatizované profilovanie.

9. IP ADRESA

Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti. IP adresu možno z hľadiska ochrany OÚ označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby. |

IP adresa sa stáva OÚ ak: IP adresa je OÚ, ak ju spracúva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne sinou identifikáciou (meno, email…),

•statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje,

•dynamická IP adresa bude považovaná za OÚ v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za OÚ (napr. meno, priezvisko, e-mail a pod.).

10. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

Vaše OÚ sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. OÚ v našich systémoch ako internetová stránka sú zabezpečené primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

11. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba  má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na obmedzenie, (vi) právo na prístup k informáciám .

 • Právo na opravu.

 Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a na doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na  účel  priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti a dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie. Za týmto účelom informuje aj ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 • Odvolanie súhlasu

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

 • Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď
 • popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
  • spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
  • už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  • ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.
 • Právo na prístup k informáciám.

Dotknutá osoba  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracúvania OÚ,
 • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade  bude informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej odpoveď   a to spôsobom,  akým požiadala dotknutá  osoba  alebo podľa jej požiadavky.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutou osobou.

Dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu OÚ slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poplatok), resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona.

12. COOKIES

12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookies a podobné technológie (ďalej len „cookies“ alebo „súbory cookies“).

12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

Nutné (potrebné) cookies:

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové  súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

Dobrovoľné cookies:

 • Súbory cookies tretích strán (sociálne siete)

Na našej stránke sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookies. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb.

 • Marketingové súbory cookies

sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.

 • Štatistiky/výkonné

pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

12.3 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na našej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Potup pri odstranení cookies:

Návod pre blokovanie a vymazanie cookies z najčastejšie používaných prehliadačov

•Mozilla:https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

•Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk

•Explorer:https://support.microsoft.com/en-us/help/17442

•Opera:help.opera.com

•Safari:support.apple.com

Využívame tieto cookies.

Štatistiky/výkonné

Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Prevádzkovateľ využíva Google Analytics.

Cookie Poskytovateľ Účel Trvanie Typ
_gid Google Analytics Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Súbor cookie sa používa na ukladanie informácií o tom, ako návštevníci používajú webovú stránku, a pomáha pri vytváraní analytickej správy o tom, ako webová stránka funguje. Zhromaždené údaje vrátane počtu návštevníkov, zdroja, z ktorého pochádzajú, a stránok sa zobrazujú v anonymnej podobe.     Do konca návštevy webovej stránky.     Analytics
_ga Google Analytics Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics. Cookie sa používajú na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách, kampaniach a sledovaní využívania stránok pre analytický prehľad stránok. Cookies ukladajú informácie anonymne a priraďujú náhodne vygenerované číslo na identifikáciu jedinečných návštevníkov.     Do konca návštevy webovej stránky.     Analytics

Pluginy sociálnych sietí

Účelom je spracovanie štatistických údajov. Údaje sa nezbierajú pokiaľ dotknutá osoba na logá neklikne a tým nebudú prenesené žiadne údaje do sociálnych sietí. Kliknutím na tieto logá dotknutá osoba akceptuje komunikáciu so servermi sociálnej siete, čím sa vytvorí odkaz. Každý prevádzkovateľ sociálnej siete (pluginu) si určuje dĺžku spracovania OU  svojich podmienkach.

12.4 Právne základy cookies a tretie strany.

Cookies, ktoré využívame ako nutné (funkčné a základné) používame na optimalizáciu webovej stránky, rýchlejšie zobrazenie našej stránky.  používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov.  Údaje sú spracúvané spoločnosťou Google (Google Analytics) v anonymizovanej podobe a nie je možné za použitia bežných prostriedkov identifikovať jednotlivých užívateľov za účelom štatisticky.

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

V prípade cookies, ktoré využívame na marketing/štatistiku alebo prostredníctvom tretích strán (sociálne siete) spracúvame osobné údaje na právnom základe súhlas dotknutej osoby článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 10.10.2020.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.