Všetky nemecké obce sú zo zákona povinné kontrolovať a udržiavať vodné toky vrátane ich brehov a vodného prostredia najmenej každých 5 rokov. Vodná inšpekcia slúži na kontrolu dodržiavania vodohospodárksych požiadaviek, najmä s ohľadom na protipovodňovú ochranu a ekologické funkcie vodných tokov. Príprava každej kontroly často nie je jednoduchá a zaberá preto veľa času.

"Aplikácia mi šetrí veľa času na prípravu."
Verena Vedder
Komunita Ammerbuch

Komunita Ammerbuch

Obec Ammerbuch v Tübingene, ktorá má približne 11 500 obyvateľov, sa rozprestierá v šiestich menších častiach. Od začiatku roka 2018 Ammerbuch využíva digitálnu podporu tablano v rôznych oblastiach: pri kontrolách stromov, pri kontrolách ihrísk, pri protipovodňovej bezpečnosti a pri pravidelných kontrolách vodných tokov. Pre Ammerbuch bolo dôležité mať aplikáciu, v ktorej je možné zaznamenávať všetky dôležité údaje na mieste, ideálne vrátane fotografií. Aby bolo možné správne lokalizovať podnety, je potrebná prehľadová mapa v príslušnej mierke. Mapa preto musí obsahovať letecké snímky, hranice parciel a čísla parciel.

Priebeh kontroly vodných tokov

V situáciách, keď sa vodý tok vyleje, spôsobí nejaké poškodenia – ako sú obydlia bobra, poškodenie eróziou či dokonca kontamináciu – treba stav zdokumentovať nielen písomne, ale aj fotograficky. „S aplikáciou na tablete ste dokonale pripravení,“ referovala o svojej každodennej práci s tablanom Verena Vedder z obce Ammerbuch. Zodpovedný vedúci vyberie dotknutné lokality a prieskum vody sa môže začať. Požadované údaje a mapy sú v aplikácii tablano na jednom mieste vždy dostupné.

Jednoduchosť aj v následnom spracovaní

Tablano navyše zjednodušuje aj následné spracovanie celého prieskumu vodného toku: v tablane je možné všetky potrebné opatrenia vytvoriť ako objednávku a prideliť ich zodpovednému pracovníkovi samosprávy s termínom. Užitočná je možnosť postúpiť výsledky kontroly vôd priamo vykonávajúcim spoločnostiam na koordináciu alebo schválenie. V tablano Desku je možné vytvoriť súbory Excel alebo PDF a kedykoľvek ich poslať ďalej.

S tablanom je práca na správe a evidencii vodných tokov vďaka všetkým týmto funkcionalitám výrazne zjednodušená. Všetky potrebné mapové podklady sú uložené v aplikácii a fotografie je možné nasnímať a priradiť priamo počas kontroly.

Tablano tak výrazne zrýchľuje procesy samosprávy. Tento digitálny spôsob práce šetrí veľa pracovného času nielen v teréne ale aj pri následnom spracovaní záznamov. Čas, ktorý možno využiť na iné dôležité úlohy.

Comments are closed.