Odvetvia, projekty

Odvetvia | Zaujímavé projekty

Predstavujeme odvetvia a zaujímavé projekty

Tablano si nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach verejného sektora a podnikateľských segmentoch.

Sme hrdí, že Vám môžeme predstaviť niektoré z nich:

Vodovodné objekty:

vodovodné šachty, hydranty, armatúry, vodomery, poruchy

Kanalizačné objekty:

kanalizačné šachty, dažďové vpusty, poruchy

Teplárenské objekty:

kotolne, čerpadlá, armatúry, šachty, kontroly, revízie, poruchy

Odovzdávacie stanice tepla:

KOST/DOS/OST, merače tepla, vodomery, prietokomery, odpočty, výmeny

Facility Management

Evidencia kontrol objektov a zariadení ale aj plánovaných činností

Evidencia nehnuteľností

Byty, nebytové priestory, rodinné domy, bytové domy, nájmy, nájomcovia, zariadenia

Merače: odpočty a výmeny

Evidencia stavu meračov v tablete, ich výmena. Plánovanie stretnutí u zákazníka.

Detské ihriská

Evidencia prvkov, kontrol a obhliadok, kniha úrazov

Verejné osvetlenie a rozvádzače

Stlpy a zdroje osvetlenie, funkčnosť, schémy zapojenia rozvádzačov, poruchy

Kontrola a evidencia stromov

Poloha, druh, stav, spôsob zásahu a ošetrenia

Kontajnery na odpad, koše

Evidencia, mapovanie, kontrola zberných nádob a odpadkových košov, plánovanie činností

Prenájom kontajnerov

Celý proces prenájmu, rezervácie, predaja, zmluvy, protokoly

Prenájom lešenia

Obhliadka stavby, plán použitých prvkov, výdaj a návrat z/do skladu, revízia bezpečnosti, prenájom, zmluvy

BOL - Biologická ochrana letiska

Denník výkonov, zrážky a úhyn vtákov, ornitologický prieskum, jazdy a tankovania